Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› PHỤ TÙNG THAY THẾ ›› SÚNG HÀN MIG ›› BERNARD
Tên sản phẩm:

HD Q & S series

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

MIG Gun Chu kỳ tải Mô tả
  100% NEMA 100% CE 60% CE 35% CE  
Q300 / S300 350 320 370 470 CO2 Gas
n/a 270 310 390 80%AR20%CO2
Q400 / S400 400 350 425 520 CO2 Gas
n/a 285 350 440 80%AR20%CO2
Q500 / S500 500 420 480 575 CO2 Gas
n/a 370 420 500 80%AR20%CO2
Q600 / S600 550 440 540 650 CO2 Gas
n/a 420 500 550 80%AR20%CO2
Các sản phẩm khác