Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm ›› PHỤ TÙNG THAY THẾ ›› SÚNG HÀN MIG ›› BERNARD
Tên sản phẩm:

Q-Gun Series

Xem tài liệu:PDF
Đặt hàng:Đặt hàng

Q-Gun Chu kỳ tải  Mô tả
  100% NEMA 100% CE 60% CE 35% CE  
Q200 250
n/a
200
175
240
200
325
240
CO2 Gas
80%AR20%CO2
Q300 400 350 425 520 CO2 Gas
80%AR20%CO2
Q400 500 420 480 575 CO2 Gas
80%AR20%CO2
Các sản phẩm khác