Dây, thuốc hàn hồ quang chìm
Video
Thống kê truy cập
Đang online 12
Danh mục sản phẩm ›› VẬT LIỆU HÀN ›› DÂY, THUỐC HỒ QUANG CHÌM
Dây hàn
Tên AWS Diễn giải
Quantum Arc™ 3 ER70S-3  
Quantum Arc™ 6 ER70S-6  
Quantum Arc™ D2 ER80S-D2  
QCL-3 ER70S-3  
QCL-6 ER70S-6  
QCL-D2 ER80S-D2, ER-90S-G  
HB-25 ER70S-3  
HB-28 ER70S-6  
Thuốc hàn
Metalloy® 92-S ECM1  
Metalloy® B2-S ECB2  
Metalloy® 100F3-S ECF3  
Metalloy® 120-S ECM4  
Metalloy® EM12KS EC1  
Metalloy® EM13KS EC1  
Metalloy® EM13K-S MOD EC1  
Metalloy® N1-S ECNi1  
Metalloy® W-S ECW  
HA-495 Sub-Arc Flux No AWS Classification  
HN-511 Sub-Arc Flux No AWS Classification  
HN-590 Sub-Arc Flux No AWS Classification